.
Profile Picture

Nabízím komplexní služby od vedení účetnictví, daňové evidence včetně zpracování daňových přiznání a účetních závěrek, zpracování mezd, likvidaci společností, zpracování insolvenčních návrhů až po zastupování u soudu a při jednání s úřady.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková

CO NABÍZÍM

O MĚ

Zkušenost, odbornost a flexibilita

Na trhu působím od roku 1993. Na prvním místě je u mě vždy zájem o klienta. Protože jedině spokojený klient je předpokladem pro další rozvoj spolupráce. Na rozdíl od anonymního prostředí zkostnatělých korporací tak nabízím osobní péči s flexibilní pracovní dobou a komunikací prostřednictvím moderních nástrojů včetně datových schránek jako běžný standard.

Novinkou je možnost zpracování například návrhu na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem bez osobního kontaktu, pouze na základě elektronické komunikace a následné zaslání zpracovaných písemností klientovi dobírkou nebo opět elektronicky. Velkou výhodou tak je úspora času a tím i peněz.

Semináře k oddlužení a insolvenci

Pro mzdové účetní, podnikatele, zaměstnanci i širokou veřejnost pak nabízím semináře a poradenství zejména v oblasti insolvenčního řízení a oddlužení. Pro volební období 2013 - 2017 jsem byla zvolena do funkce přísedící pro Okresní soud v Karviné.

SLUŽBY

Účetní a mzdová agenda

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování účetní závěrky
 • Účetní poradenství
 • Zpracování daňových přiznání k dani:
  • z příjmu fyzických osob
  • z příjmu právnických osob
  • silniční
  • z přidané hodnoty
  • z nemovitosti
 • Vedení mzdové agendy
  • mzdy
  • mzdové listy
  • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  • vyúčtovaní srážkové daně
  • přehledy na zdravotní pojištění
  • přehledy na sociální pojištění
 • Zastupování při běžných záležitostech i při prováděných kontrolách:
  • na finančním úřadě
  • na zdravotní pojišťovně
  • na okresní správě sociálního zabezpečení

Insolvence a krizové řízení

 • Poradenství v oblasti insolvence včetně oddlužení
 • Zpracování insolvenčních návrhů
 • Zpracování návrhů na povolení oddlužení
 • Zpracování přihlášek do insolvenčního řízení
 • Semináře nejen pro mzdové účetní
 • Likvidace společností


NOVINKA - Možnost zpracování například návrhu na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem bez osobního kontaktu, a to na základě veškerých nutných údajů a skutečností doložených prostřednictvím elektronické komunikace. Výsledkem je zaslání požadovaných zpracovaných návrhů případně i jiných listin klientovi dobírkou. Insolvenční návrhy včetně návrhů na oddlužení zpracuji do dvou dnů od předložení veškerých podkladů nutných pro jejich zpracování.

Založení společnosti

 • spolupráce s notářskou kanceláří
 • zpracování zakladatelského dokumentu
 • notářský zápis o založení společnosti
 • zpracování a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • vyřízení živnostenských listů, koncesí a dalších oprávnění k podnikání
 • veškeré nutné registrace včetně registrace příslušných daní

Zprostředkování pronájmu a prodeje nemovitostí

 • rodinných domů, bytů, pozemků, nebytových a komerčních prostor
 • právní servis – řešení v bezpečí právního zázemí, sepis příslušné smlouvy prostřednictvím advokátní kanceláře, legalizace podpisů, vidimace listin, advokátní depozitní úschova peněz
 • prohlídky nemovitostí dle přání klienta
 • inzerce nemovitostí dle přání klienta
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí

INSOLVENČNÍ PORADNA

Od roku 2008 je účinný zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jehož obsahem je mimo jiné zcela nové ustanovení týkající se oddlužení dlužníka, který není podnikatelem, lidově označováno jako “osobní bankrot.“ Oddlužení je jediná možná forma v rámci které za splnění zákonných podmínek může dlužník dosáhnut osvobození od zbytku dluhu, a to až ve výši 70%.

Jaké listiny předkládá dlužník, který má zájem o oddlužení?
Dlužník předkládá návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem.

Kdo může podat návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem?
Dlužník, který není podnikatelem. Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.

V jakém stádiu může dlužník podat návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem?
Dlužník musí podat současně oba návrhy, a to tehdy když se nachází v úpadku nebo ve stádiu hrozícího úpadku.

Komu dlužník předkládá návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem?
Dlužník podává návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem věcně a místně příslušnému soudu. V případě, kdy má dlužník bydliště v Doubravě jedná se o Krajský soud v Ostravě.

Existují různé způsoby oddlužení?
Ano. Dlužník může soudu navrhnout oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty tj. majetku dlužníka.

Kdo rozhoduje o způsobu oddlužení?
Tato pravomoc je svěřena schůzi věřitelů.

Jaká částka ze mzdy zůstane dlužníkovi?
V případě plněním splátkového kalendáře zůstává dlužníkovi nezabavitelná částka.

Jak dlouho trvá insolvenční řízení v případě oddlužení dlužníka?
Doba oddlužení závisí od výše úhrady pohledávek dlužníka. V případě plněním splátkového kalendáře se jedná maximálně o dobu 60-ti měsíců. Avšak může nastat situace, že dlužník např. po 10-ti měsících uhradí 100% svých pohledávek, za této situace již insolvenční řízení nepokračuje, je skončeno po těchto 10-ti měsících.

Musí dlužník po skončení oddlužení uhradit zbývající část jeho dluhu?
Dlužník nemá povinnost neuhrazenou část dluhu uhradit respektive věřitel se nemůže u soudu domáhat zaplacení zbývající dlužné částky.

KONTAKTY

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková


Kancelář: Doubrava 941, 735 33, Doubrava


GSM: +420 602 755 179

e-mail: ucto@ferencikova.cz

ID datové schránky: fumxu5z


IČ: 73058777, DIČ: 6456241572


Registrace: Městský úřad Orlová, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/536/05/BUK